awahlbom: (photo)
Anders Wahlbom ([personal profile] awahlbom) wrote2012-11-28 11:14 pm

[NaBloPoMo] Dag 28

Dagens begivenheter:

  • Kommen ca 20 meter utanför porten kände jag på snålblåsten och regnet, fick paraplyet hårt i huvudet av en häftig vindil, tänkte "bugger this for a game of soldiers", och tog bussen tre hållplatser till jobbet. Väl värt det.

  • Strax före lunch började det snöa.

  • Chefen för översättningsavdelningen i Finland slutar till årsskiftet. Vakansen är redan tillsatt via internrekrytering. Avhoppet kommer inte att påverka oss i Sverige.

  • Hämtade ut en nyframkallad rulle på fotobutiken i Kista. Kodak ColorPlus 200 verkar vara en riktigt trevlig allroundfärgfilm. Tänker skanna rullen imorgon eller så.

  • Middag i Kistagallerian med [livejournal.com profile] rosenmynta, följt av bakelse från Gateau hemma hos henne.IMG_1551

Så här såg det alltså ut i morse...

Post a comment in response:

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.