awahlbom: (photo)
Anders Wahlbom ([personal profile] awahlbom) wrote2012-11-25 11:50 pm
Entry tags:

[NaBloPoMo] Dag 25: Råsunda


Råsundaplundringen


I dag var det öppet hus på Råsunda för allmän plundring och demontering, och [livejournal.com profile] rosenmynta som var nyfiken släpade med mig dit i det höstliga grådasket.

Kön sträckte sig tre man brett från norra entrén till gångtunneln under Frösundaleden och nästan ned i tunnelbanan, men allt gick lugnt till och andelen barnfamiljer var påfallande hög. Väl inne tog vi oss upp på en av läktarna för att få lite överblick över evenemanget, och tittade på folk som grävde upp bitar av gräsmattan och skruvade loss säten – ibland hela bänkrader! – och en kille som sågade loss en bit av läktarräcket med vinkelslip (med medhavt elaggregat; tyvärr var jag dum nog att bara plåta honom på film, så det tar ett tag innan jag kan visa den bilden). En karl i 60-årsåldern satt på ett ännu inte demonterat säte och grät stilla, och på väggarna stod här och där färska kärleksförklaringar till stadion. Jag är som alla vet fullkomligt, t.o.m. aktivt, ointresserad av sport, men det var faktiskt lite rörande, och historiens vingslag kändes tydligt. Jag tog bara ett par skruvar själv som en liten souvenir. Min systerson Pelle som är stor fotbollsentusiast kanske hade uppskattat att få en läktarstol från en legendarisk arena i julklapp, men min syster skulle nog inte vara lika glad; dessutom hade jag behövt förvara den fram till jul och frakta upp den till Gävle.

Helt klart är att rivningsentreprenörerna kommer att spara mycket tid och pengar på att allmänheten får plocka...

Post a comment in response:

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.