awahlbom: (zombie)
Anders Wahlbom ([personal profile] awahlbom) wrote2012-11-16 11:51 pm
Entry tags:

[NaBloPoMo] Dag 16

Nä, jag orkar inte skriva något idag. Jag går och lägger mig i stället.

[identity profile] fluffboll.livejournal.com 2012-11-16 10:55 pm (UTC)(link)
Det är helt klart en sån dag idag... Jag måste bara jobba i nio timmar till så det blir nog något skrivet ändå.

Sov så gott!