awahlbom: (music)
posted by [personal profile] awahlbom at 11:27pm on 06/11/2012 under ,


För någon månad sedan snubblade jag över Gazelle Twin (bakom vilket artistnamn döljer sig Elizabeth Walling från Brighton) eftersom jag såg namnet nämnas i samband med John Foxx. Jag har inte haft anledning att ångra att jag grävde vidare och köpte båda hennes album (The Entire City och The Entire City Remixed; båda finns på Spotify, eMusic och iTunes), för hon är jävligt bra.

Kopplingen till John Foxx är att hon varit förband till Foxx, som också gjort en mycket trevlig remix av låten "Changelings", vars originalversion ni kan se och höra ovan. Hon har i sin tur remixat Foxxs låt "A Falling Star" (fanvideo under länken).

Reply

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October

SunMonTueWedThuFriSat
            1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20 21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31